Giải thưởng SỨC KHỎE VIỆT NAM

Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam

Giải thưởng Tiên Phong

- Sử dụng các phương thức đổi mới để NÂNG CAO SỨC ẢNH HƯỞNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN SỨC KHỎE và theo dõi được hiệu quả của các sáng kiến được thực hiện

- Tham gia vào các hoạt động thể thao

Đưa chương trình cải thiện sức khỏe vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

- Thành lập hội đồng giám sát sức khỏe tại doanh nghiệp

- Xây dựng chính sách sức khỏe cho nhân viên

- Xây dựng hệ thống theo dõi sự tiến bộ của nhân viên

- Công nhận các cá nhân có thành tích sức khỏe xuất sắc

Bài viết liên quan